sobota, sierpień 18, 2018
Miasto

Stacja Narciarska Koninki to ponad 2 km oświetlonych tras, posiadająca homologację FIS. Stacja dysponuje pięcioma wyciągami narciarskimi w tym trasami dla dzieci oraz koleją linową na Górę Tobołów. Stacja dysponuje wypożyczalnią z serwisem, szkołą narciarską oraz barem dla narciarzy.

Witamy w witrynie limanowa.com.pl - poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszego serwisu. Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą serwisu a wszystkimi korzystającymi. Odwiedzając nasz serwis, akceptujesz w pełni postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie zawarte w nim zasady. Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

Witryna limanowa.com.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest przekazywanie informacji na temat miasta Limanowa oraz powiatu limanowskiego i promocja walorów tego regionu.

Dostęp do możliwości i usług w serwisie jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem lub zarejestrowanym użytkownikiem, a także współtwórcą naszego serwisu. Rejestracja otwiera Ci szersze możliwości korzystania z witryny - po zarejestrowaniu się możesz przesyłać i publikować w witrynie materiały i pobierać pliki. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny są gromadzone i wykorzystywane zgodnie zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności.

Rejestrując się w witrynie, zgadzasz się dostarczyć podczas rejestracji prawdziwych informacji, zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim dostępem, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym ujawnisz swój login i hasło.
Zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego. Goście witryny mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie: przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych, komentowania i oceniania udostępnionych w witrynie materiałów, porozumiewania się z innymi użytkownikami witryny i wydawcą na forum dyskusyjnym, czacie, w księdze gości, za pomocą formularza kontaktowego i innych, publikowania w witrynie własnych opracowań i innych materiałów.

Dlatego:

 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści, a nie oznaczonych notą, że są udostępniane na warunkach GNU/GPL bądź GNU/FDL, wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • pobierając jakiekolwiek materiały z witryny, sporządzając wydruki zobowiązujesz się do nieusuwania lub nieprzerabiania jakichkolwiek znaków handlowych oraz innych niezbędnych opisów, informacji lub warunków i zastrzeżeń dotyczących użytkownika końcowego jakiejkolwiek kopii takiego dokumentu lub opracowania,
 • zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek dokumentów i materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • dobrowolnie udostępniając w witrynie własne materiały (informacje) wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a także udzielasz wydawcy - następujących praw do bezpłatnego kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób tych materiałów w Internecie; w  przypadku, gdyby ich publikacja przyniosła wydawcy korzyści materialne, niezachowujesz prawa domagania się udziału w tych korzyściach – chyba, że zostaną zawarte z wydawcą witryny oddzielne porozumienia dotyczące udostępnienia materiałów,
 • zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny limanowa.com.pl przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny. Zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami. 

Aby zapewnić możliwość ochrony wydawcy i innych użytkowników przed skutkami niedotrzymywania powyższych zobowiązań, zgadzasz się, że w związku z naruszeniem tych zobowiązań wydawca serwisu limanowa.com.pl może w jakimkolwiek momencie ograniczyć Ci dostęp do witryny.

Po spełnieniu wymaganych warunków masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie nie może być sprzeczna z normami kultury i dobrymi obyczajami, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i dlatego nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób. Nie możesz naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz  nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny. Nie możesz naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym z witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub niemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, szczególnie nie będziesz przesyłać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych programów, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego, łączając w to, ale nieograniczając się do praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw handlowych, tajemnic handlowych. Nie będziesz wykorzystywać możliwości przesyłania materiałów do promowania jakiejkolwiek działalności komercyjnej bądź jakichkolwiek reklam bez wcześniejszej zgody wydawcy witryny. Zgadzasz się, aby wydawca witryny limanowa.com.pl zmodyfikował bądź usunął każdy Twój wpis, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie limanowa.com.pl, prosimy o przesłanie zawiadomienia za pomocą formularza kontaktowego.

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych, w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem. W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą formularza kontaktowego.

Zgadzasz się, że korzystasz z witryny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. W szczególności: wydawca witryny nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie. Wydawca witryny nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów. Tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.

Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny ani żaden pracownik, redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń, nawet w przypadku, gdyby wydawca witryny limanowa.com.pl został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

Wydawca i autorzy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez czytelników na forum, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

W witrynie limanowa.com.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm - naszych Klientów. Wydawca witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji przekazywanych przez Klientów.

Z witryny limanowa.com.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane cookies. Pliki cookie możemy stosować, aby: pamiętać, kim jesteś, by uprościć logowanie do witryny oraz wyświetlać ich zawartość zgodnie z poczynionymi wcześniej ustawieniami (rozmiar ekranu, wielkość czcionki, kolorystyka, itp.) lub prześledzić wizyty i udział użytkowników w naszych promocjach, głosowaniach, sondażach  i konkursach lub zmierzyć ruch na stronach oraz obszary zainteresowań użytkowników.

 

Możesz w każdym momencie wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych plików cookie poprzez zmianę preferencji przeglądarki. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookie, nie będzie możliwe korzystanie z treści i usług, które wymagają ustawienia plików cookie. Pliki Cookies są niezbędne do obsługi logowania użytkownika w naszym serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszej witrynie.

 

Aby wyłączyć ciasteczka zobacz poniższe informacje:

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu limanowa.com.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

 

 

 

 

Naszą politykę prywatności i zaufania opieramy na następujących rozwiązaniach: system rejestracji użytkowników, chrona przed niepożądanymi treściami, spamem i reklamą, prawo każdego do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania i usuwania.

Dostep do możliwości i usług w witrynie limanowa.com.pl jest zróżnicowany. Możesz być tylko odwiedzającym nas gościem, a także zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli chcesz tylko przeglądać opublikowane tutaj ogólnie dostępne materiały - możesz pozostawać anonimowym gościem. Istnieją jednak obszary i usługi, z których korzystać mogą tylko zarejestrowani użytkownicy. Ograniczenie dostępu do tych obszarów służy ochronie Twojej prywatności, podyktowane jest względami bezpieczeństwa serwisu, a także dążeniem do zagwarantowania odpowiedzialności użytkowników za ich aktywność w witrynie.

Rejestrując się w witrynie, przekazujesz nam pewne dane osobowe. Informacje osobiste o Użytkownikach są gromadzone i przetwarzane wyłącznie do naszego użytku oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nie udostępniamy nikomu, ani tym bardziej nie sprzedajemy zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Do momentu zarejestrowania się i zalogowania każdy, kto odwiedza tę witrynę, pozostaje anonimowy. Jego wizyta pozostawia jedynie ślad w dziennikach systemowych (tzw. logach). Zawierają one między innymi daty połączeń i identyfikatory komputerów wywołujących witrynę. Informacje te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych, technicznych i zabezpieczenia przed włamaniami.

Zarejestrowanie się i logowanie w naszej witrynie jest Twoją dobrowolną decyzją, umożliwiającą Ci pełniejsze korzystanie z witryny. Podczas rejestracji prosimy jedynie o niezbędne informacje: nazwę (może to być tylko Twoje imię), login, adres poczty elektronicznej. Niepodanie danych wymaganych przy rejestracji albo podanie nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej uniemożliwi rejestrację w witrynie: nie otrzymasz możliwości aktywacji, a to uniemożliwi uaktywnienie konta i logowanie się w witrynie. Formularz rejestracyjny może także zawierać miejsca na dodatkowe informacje, które służą tylko do celów statystycznych i marketingowych. Mimo zarejestrowania się, możesz swobodnie odwiedzać naszą witrynę jako anonimowy gość. Aby jednak uzyskać dostęp do niektórych obszarów witryny i korzystać z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, niezbędne jest zalogowanie się, czyli podanie: loginu i hasła dostępowego. Zalogowany użytkownik przestaje być anonimowy. Dlatego zawsze masz prawo wyboru, zawsze Ty decydujesz, czy chcesz pozostać anonimowy.

Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam - po zalogowaniu się, a następnie wybraniu z menu użytkownika odsyłacza Twój profil. Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy po zalogowaniu się kliknąć w menu użytkownika w link USUŃ SWOJE KONTO lub skontaktować się w tej sprawie a administratorem serwisu.

Z witryny limanowa.com.pl wysyłane są do komputerów osób ją odwiedzających i zapisywane na ich dyskach małe pliki tekstowe zwane cookies. Pliki cookie możemy stosować, aby: pamiętać, kim jesteś, by uprościć logowanie do witryny oraz wyświetlać ich zawartość zgodnie z poczynionymi wcześniej ustawieniami (rozmiar ekranu, wielkość czcionki, kolorystyka, itp.) lub prześledzić wizyty i udział użytkowników w naszych promocjach, głosowaniach, sondażach  i konkursach lub zmierzyć ruch na stronach oraz obszary zainteresowań użytkowników.

 

Możesz w każdym momencie wyłączyć zapisywanie wszystkich lub niektórych plików cookie poprzez zmianę preferencji przeglądarki. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookie, nie będzie możliwe korzystanie z treści i usług, które wymagają ustawienia plików cookie. Pliki Cookies są niezbędne do obsługi logowania użytkownika w naszym serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszej witrynie.

 

Aby wyłączyć ciasteczka zobacz poniższe informacje:

W witrynie limanowa.com.pl mogą być zamieszczane materiały reklamowe, zarówno własne, jak i innych firm czy instytucji. Treści redakcyjne oddzielamy od reklamowych - za pomocą słów, oprawy graficznej, odpowiedniego umieszczenia na stronie lub innej, efektywnej metody ich odseparowania. W przypadku specjalnych sekcji reklamowych advertorials lub we wszelkich innych sytuacjach, w których zachodzi groźba, iż reklama, w tym także advertoriale mogą zostać pomylone z treściami redakcyjnymi, sekcje te mają umieszczone na górze każdej strony lub na początku zrębu głównego każdego materiału informacje reklama.

Choć dołożymy wszelkich starań, aby spełnić standardy określone w tej naszej Polityce prywatności i zaufania, wiemy, że nie istnieją w 100% bezpieczne systemy informatyczne. Rzetelność wobec naszych użytkowników wymaga więc, by podkreślić, że mogą wystąpić zdarzenia lub inne czynniki poza naszą kontrolą, których skutkiem będzie ujawnienie gromadzonych przez nas danych. Podkreślamy wszakże wyraźnie, że tylko dane osobowe podane podczas rejestracji w witrynie są chronione i nieujawniane publicznie na żadnej stronie witryny. Inaczej wygląda sprawa danych osobowych podawanych przez użytkownika przy okazji przesyłania do witryny informacji, artykułów, wpisów do księgi gości, postów na forum i innych. Dane te są jawne i dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony witryny, na których zostały umieszczone. Nie mamy możliwości uchronienia użytkowników przed innymi osobami czy firmami, które te dane wykorzystają. Dlatego nie podlegają one w pełni naszej Polityce prywatności. Zawsze jednak w takich sytuacjach pozostawiamy użytkownikom prawo decyzji, czy chcą swoje dane upublicznić.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Zaufania bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.

 

Przy opracowaniu niniejszej strony korzystano z następujących źródeł:

 • Jan Wielek, "Spacerem po mieście i okolicy", Wydawca: Zarząd Oddziału PTTK w Limanowej, Limanowa 1998,
 • "Ziemia Limanowska", Wydawca: PAPT, oddział regionalny w Nowym Sączu, 1994,
 • "Limanowa", Wydawca: LDK w Limanowej,
 • "Limanowa", Wydawca: Agencja reklamowo wydawnicza "Promocje",
 • "Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Wł. Dunarowskiego w Limanowej", Limanowa 1989,
 • "Powiat Limanowski - prezentacja", Krak-Media, Kraków 1999,
 • "Powiat Limanowski - zaprasza", Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanowa 2000,
 • Jan Wielek, "W dolinie Kamienicy", Wydawca: COIT o/Nowy Sącz, Nowy Sącz 1988,
 • Echo Limanowskie - różne numery,
 • Gazeta Limanowska - różne numery,
 • Almanach Ziemi Limanowskiej, różne numery,
 • Cech Rzemiosł Różnych - Informator 2000,
 • Dane statystyczne Powiatu Limanowskiego 2000 - Urząd Statystyczny w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej,
 • Andrzej Matuszczyk, Przewodnik Beskid Wyspowy, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków, 2004,
 • Mapa Turystyczna Beskid Wyspowy, Wydawnictwo Compass, wydanie III, Kraków 2006,
 • "Beskid Wyspowy część zachodnia i wschodnia"- A. Matuszczyk, Kraj, 1986,
 • "Beskid Wyspowy i Gorce" - Przewodnik Pascala,
 • ksiądz Józef Joniec, fragmenty opracowania dotyczącego historii parafii i miasta, 1953 rok
 • Urszula Własiuk, Szlak Papieski w Gorcach i w Beskidzie Wyspowym, Foto-Ula, Kraków, 2003
 • Przewodnik Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Pasierbiec 2002
 • Limanowa: dzieje miasta, pod red. Feliksa Kiryka, tom I, Wydawnictwo Secesja, Kraków, 1999
 • Walenty Gawron, Wspomnienia z Limanowszczyzny, LSW, Warszawa, 1986
 • Zbigniew Muzyk, Drewniane kościoły: Sądecczyzna, Ziemia Limanowska, Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz, 2002
 • Jan Sitowski, Wspomnienia z Sądecczyzny z przed około 40 laty; Dwory i dworki w Limanowszczyźnie, Kraków,1916-1920.